Rezultati upisa djece u DV Lojtrica

Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama, prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

 

Na popisu prihvaćenih Zahtjeva za upis u dječji vrtić nalazi se rubrika s terminom razgovora koji je obavezan dio upisa. Razgovor će se obaviti u prostoru Dječjeg vrtića Lojtrica, Smendrovićeva 9, Velika Mlaka.

 

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

 

 • popunjen obrazac za razgovor (čitko, štampanim slovima) koji možete preuzeti s mrežne stranice,
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
 • presliku knjižice cijepljenja djeteta,
 • original potvrde pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta koju ste priložili prilikom podnošenja zahtjeva,
 • potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
 • preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama ukoliko ih niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
 • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ukoliko ga niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva,
 • originale dokumentacije priložene uz zahtjev potrebno je donijeti na uvid.

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

 

Ukoliko kandidat ne dođe na inicijalni razgovor i ne obavijesti o nedoslasku smatrat će se da je odustao od upisa.

 

Neprihvaćeni zahtjevi nalaze se na listi čekanja te će se razmatrati u slučaju oslobađanja mjesta.

Upisi u „Malu školu“

Inicijalni razgovori za upis u program predškole izvan redovitog programa (Mala škola) održavat će se u rujnu 2019. o čemu će roditelji biti naknadno obaviješteni  putem mrežne stranice dječjeg vrtića.

 

Obrazac_za_razgovor

Obavijest o rezultatima upisa 2019

Upisi djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2019./2020.

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće.

 

Zahtjevi za upis se podnose od 2. do 15. svibnja 2019. na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici eupisi.gorica.hr

 

Zahtjev za upis može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić. Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail).

 

U slučaju da Vam je potrebna pomoć možete se obratiti dječjem vrtiću kojeg ste odabrali. U navedenom razdoblju, u svakom dječjem vrtiću na adresi sjedišta vrtića bit će dostupna osoba koja pruža pomoć pri podnošenju zahtjeva na vrtićkom računalu u sljedećim terminima:

ponedjeljak: 15-18 h

utorak i četvrtak: 11-14 h

Sjedište DV Lojtrica je na adresi Smendrovićeva 9, Velika Mlaka.

 

Na zahtjevu možete navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića.

Lokacije Dječjeg vrtića Lojtrica:

 • Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
 • Velika Mlaka, Školska 20
 • Mičevec, Savska 1
 • Gradići, Lj. Gaja 3
 • Donja Lomnica, Školska 2
 • Donja Lomnica, Školska 4

 

Prilikom odabira lokacije i programa obratite pozornost na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta!

 

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa:

 • redovitog cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja: za djecu s navršenih godinu dana do polaska u školu,
 • posebnih ili alternativnih cjelodnevnih programa: za djecu od 3 godine do polaska u školu,
 • programa predškole: obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu (odnosi se na djecu koja ne polaze dječji vrtić).

 

Uz podnošenje zahtjeva potrebno je elektronskim putem priložiti sljedeće dokumente (skenirane/fotografirane):

 

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili osobnu iskaznicu,
 • uvjerenja o prebivalištu ili osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
 • medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta: Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO-a ili drugu dokumentaciju (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti…),
 • za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
 • za dijete roditelja s invaliditetom: Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
 • dokaz o zaposlenju roditelja: potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – ne starija od mjesec dana,
 • dokaz o redovitom školovanju roditelja: potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
 • dokaz o samohranosti roditelja: rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
 • za dijete iz jednoroditeljske obitelji: dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

 

Originalnu dokumentaciju roditelji primljene djece donose prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

 

 

Pristigle zahtjeve razmatra Povjerenstvo za upise, koje upisuje djecu na temelju Plana upisa, a prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

 

 

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis u programe predškolskog odgoja, prednost ostvaruju:

 

– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom

– dijete oba zaposlena roditelja                                                                         

– dijete samohranog zaposlenog roditelja

– dijete zaposlenog roditelja  iz jednoroditeljske obitelji

– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece

– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu

– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju

– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen

– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen

– dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo  uvjete za upis, a čiji su roditelji  predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić

– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić

– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

 

 

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima.

 

Rezultati upisa djece u dječji vrtić Lojtrica objavit će se na mrežnoj stranici vrtića www.dv-lojtrica.hr 30. svibnja 2019.

 

Roditelj ima pravo podnijeti prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (2. rujna 2019.).

Neriješeni zahtjevi nalazit će se na listi prvenstva prema broju bodova te će se djeca primati tijekom godine na upražnjena mjesta.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

www.eupisi.gorica.hr

Plan upisa vrtići 2019

Obavijest o upisu 2019

 

Ispis djece iz vrtića

Ukoliko roditelj želi ispisati dijete iz vrtića potrebno je ispuniti Zahtjev za ispis koji možete pronaći kod odgojiteljica u skupini djeteta ili ovdje. Popunjeni i potpisani Zahtjev potom dostavite u računovodstvo vrtića. Na temelju uvida u podmirena sva dugovanja prema vrtiću, djelatnici računovodstva napravit će ispisnicu.