Redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i naobrazbe

Osnovna zadaća programa je poticanje cjelovitog razvoja svakog djeteta, uz poštivanje individualnih osobitosti, a uključuje brigu o sigurnosti, zdravlju, prehrani, rastu i razvoju. U program se mogu uključiti djeca od navršenih godinu dana sve do polaska u školu. Program se odvija u primjereno osmišljenim i poticajnim prostorima, a provode ga odgojitelji predškolske djece. Uz stručnu pomoć pedagoga, psihologa, defektologa i zdravstvenog voditelja oni vode računa o poštivanju prava i zadovoljavanju potreba sve djece u skupini, uvažavajući i posebne potrebe djece s razvojnim poteškoćama.

Redoviti program tijekom godine obogaćujemo kazališnim predstavama, odlascima na izlete u prirodu, posjetima edukativnog karaktera i organiziranjem sportskih sadržaja (npr. tečajevi klizanja).

Redoviti 10-satni program provodi se u 6 jasličkih skupina (1 u Donjoj Lomnici i 5 u Velikoj Mlaki) i 12 vrtićkih skupina (3 u Gradićima, 2 u Donjoj Lomnici, 6 u Velikoj Mlaki i 1 u Mičevcu).

Program predškole

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu (školskim obveznicima). Provodi se u okviru redovitog 10-satnog programa ili izvan redovitog programa za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića. Program traje 250 sati godišnje, počinje u listopadu, a završava krajem svibnja. Program predškole Dječjeg vrtića Lojtrica verificiran je pri MZOS i usklađen s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj, kao i Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole.

Cilj programa je priprema djece za polazak u školu, u smislu stjecanja socijalizacijskih i komunikacijskih vještina u interakciji s vršnjacima, te razvoj predčitačkih, predmatematičkih i predpisačkih vještina. Predškola je prilika djetetu za stjecanje samopouzdanja koje će biti temelj daljnjeg školskog učenja.

Program predškole za djecu koja ne polaze dječji vrtić organiziran je u objektima Dječjeg vrtića Lojtrica, provode ga odgojiteljice predškolske djece, tri puta tjedno po 2,5 sata.

Cjelodnevni sportski program – NOVO

Od 01. rujna 2015. Dječji vrtić Lojtrica uvodi novi cjelodnevni sportski program koji će se provoditi u novom objektu vrtića u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9, u adekvatno uređenom prostoru (2 opremljene sportske dvorane, prostrane sobe dnevnog boravka).

Organiziran je kao 10-satni, u mješovitoj odgojnoj skupini za djecu od 3 do 7 godina, u
kojem su sportski sadržaji sastavni dio odgojno-obrazovnog rada. Pri odabiru sadržaja vodit ćemo se imperativom cjelovitog razvoja djeteta, poticanja kreativno-stvaralačkih interesa i mogućnosti te usklađivati navedeno s razvojnim statusom i stilom učenja djeteta. Temeljni ciljevi programa su razvoj djetetove osobnosti tjelesnim izražavanjem, razvoj motoričkih vještina i prostorne orijentacije kod djece, razvoj socijalnih vještina u vršnjačkoj skupini, razvoj govorno-jezičnih vještina putem pokreta, njegovanje senzibiliteta za pokret te razvijanje navika zdravog života. U izboru poticaja u sportskom programu naglasak će se staviti na sljedeće aktivnosti: opće pripremne vježbe, vježbe uz rekvizite, pokretne igre, ovladavanje specifičnim motoričkim znanjima (kao npr. pravilima nekih sportova), igre s pravilima i natjecateljske igre, uz sudjelovanje na priredbama i svečanostima.
U sklopu programa tijekom godine surađivat će se sa sportskim klubovima iz okruženja.
Početkom i krajem pedagoške godine provest će se testiranje tjelesnih sposobnosti djece, također i korelacija rezultata s djecom iste dobi iz redovitog programa u svrhu dobivanja šire slike doprinosa programa na rast i razvoj djece.

Skupinu će voditi odgojiteljica s višegodišnjim iskustvom i potrebnom svjedodžbom koja je ujedno kategorizirani vrhunski sportaš HOO i profesor kineziologije. Cijena programa je 850 kn mjesečno.

Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

Program se provodi na dvije lokacije: u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9 i u Gradićima, Gajeva 3, u mješovitim odgojnim skupinama za djecu od 3 do 7 godina.
Organiziran je kao 10-satni, u kojem je engleski jezik sastavni dio odgojno-obrazovnog rada na materinjem jeziku. Drugim riječima, program se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika. Komunikacija s djecom na engleskom jeziku ostvaruje se uporabom riječi iz situacija bliskih djeci, a gramatika se usvaja kroz pjesmice, brojalice, dijaloge i igru. Na taj način dijete znanja usvaja spontano, bez napora, te strani jezik uči slično načinu na koji usvaja i materinji jezik.
Ciljevi ranog učenja engleskog jezika jesu razvijati kod djece pozitivan odnos prema učenju, poticati zanimanje za engleski jezik i kulturu, razvijati osjetljivost za drugi fonološki sustav, podržavati spremnost za komuniciranjem na engleskom jeziku i poticati pozitivnu sliku o sebi i osjećaj kompetentnosti.
U skupini rade odgojiteljice s višegodišnjim iskustvom i svjedodžbom o osposobljenosti za rad u programu ranog učenja engleskog jezika.
Program ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Osnovni ciljevi ovog programa su poticati u djece interes za engleski jezik i kulturu, podržavati želju za komuniciranjem na stranom jeziku, spontano usvajati jezičnu strukturu i pravilan izgovor engleskog jezika, kroz igru i u društvu vršnjaka.
Program ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Namijenjen je djeci u dobi od 4 do 7 godina, a provodi se u malim skupinama, 2 puta tjedno po 1 sat u poslijepodnevnim terminima. Voditelji programa su odgojitelji s dodatnom edukacijom engleskog jezika propisanom od strane nadležnog Ministarstva.
U program se mogu upisati i djeca koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Lojtrica, prema obavijesti koju vrtić oglašava na svojim objektima svake godine tijekom rujna.

Cjelodnevni glazbeno-scenski program

Poseban glazbeno-scenski program organiziran je kao 10-satni program i provodit će se u mješovitoj odgojnoj skupini za djecu od 3 do 7 godina. Prirodno okruženje mješovite skupine pruža djeci optimalne mogućnosti za razvoj socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.
Glazbeno i scensko izražavanje područja su koja potiču cjelovit razvoj djeteta. Jedan od ciljeva Programa je poticati djecu na spontano izražavanje jedinstvenih potreba, interesa i doživljaja, što će omogućiti oslobađanje njihove kreativnosti.
Glazbeno-scenski program ima višestruke koristi za dijete: razvijanje specifičnih talenata, poticanje sposobnosti glazbene komunikacije i senzibiliteta za scensko izražavanje (pamćenje melodija i ritma, pjevanje, slušanje, sviranje i plesanje, scenski prikazi), socio-emocionalni razvoj (komunikacijske vještine – bogaćenje rječnika i tečnije izražavanje, samopoštovanje, pozitivno samovrednovanje, spontanost u nastupima, odgovornost i dr.), razvoj emocionalne inteligencije, razvoj motoričkih vještina i orijentacije u prostoru i stjecanje različitih životnih iskustava.
U skupini će raditi odgojiteljice s bogatim iskustvom u glazbeno-scenskom području rada, a svojim aktivnim sudjelovanjem na brojnim nastupima s djecom i za djecu pokazuju kvalitetu potrebnu za izvođenje ovog programa.
Kvalitetna didaktika i specifična oprema potrebna za glazbeno-scenski program čini poticajno okruženje koje će se kontinuirano nadopunjavati materijalima za igranje, istraživanje, eksperimentiranje i manipuliranje.
Glazbeno-scenski program ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Program za roditelje „Rastimo zajedno“

„Rastimo zajedno“ namijenjen je roditeljima i nastao je kao dio Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo „Prve 3 su najvažnije!“ koji je Ured UNICEF-a u Hrvatskoj započeo još 2006. godine.
Cilj programa je pružanje podrške roditeljima u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti.
U program se mogu uključiti roditelji djece do 4 godine starosti, korisnici dječjeg vrtića Lojtrica, ali i oni koji to nisu, a u jednoj grupi može biti najviše 14 roditelja.
Program se sastoji od 11 radionca koje se održavaju kontinuirano kroz 11 tjedana u popodnevnim satima. Na radionicama roditelji razmjenjuju ideje o načinima na koji žive svoje roditeljstvo, uče o potrebama djeteta i roditelja i načinima njihova zadovoljavanja, vježbaju komunikacijske vještine i traže zajedno odgovore na mnoga pitanja vezana uz njihovo roditeljstvo.
Program je za roditelje besplatan, organizira se u prostoru vrtića, a provode ga 4 educirane voditeljice: pedagoginja Tajana Stepanić, defektologinja Vlatka Vrbić, psihologinja Maja Detelić i odgojiteljica Petra Gotal.
O početku programa dječji vrtić će informirati roditelje putem plakata i obavijesti na mrežnoj stranici na početku svake pedagoške godine.