Prema Odluci Gradonačelnika Grada Velike Gorice visina participacije roditelja u cijeni vrtića od 1. lipnja 2020. bit će istovjetna onoj prije posebnih uvjeta nastalih zbog pandemije COVID-19: za redoviti program 590 kn (ili s umanjenjima za pojedine skupine korisnika) te za posebne i alternativne programe s uvećanjem od 200 odnosno 250 kuna.

Zaključak o cijeni programa od 1.6.