Redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i naobrazbe

Osnovna zadaća programa je poticanje cjelovitog razvoja svakog djeteta, uz poštivanje individualnih osobitosti, a uključuje brigu o sigurnosti, zdravlju, prehrani, rastu i razvoju. Sadržaj i zadaće u skladu su s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj.

U program se mogu uključiti djeca od navršenih godinu dana sve do polaska u školu. Program se odvija u primjereno osmišljenim i poticajnim prostorima, a provode ga odgojitelji predškolske djece. Uz stručnu pomoć pedagoga, psihologa, edukacijskog rehabilitatora i zdravstvenog voditelja oni vode računa o poštivanju prava i zadovoljavanju potreba sve djece u skupini, uvažavajući i posebne potrebe djece s razvojnim poteškoćama.

Tijekom godine program obogaćujemo kazališnim predstavama, odlascima na izlete u prirodu, posjetima edukativnog karaktera i organiziranjem sportskih i rekreativnih sadržaja (klizanje, plivanje).

Redoviti 10-satni program provodi se u 22 odgojne skupine (7 jasličkih i 15 vrtićkih).

 

 

Program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Provodi se od 1. listopada do 31. svibnja u trajanju od 250 sati godišnje.

Programom predškole nastoji se dodatno pripremiti djecu za uključivanje u sljedeći stupanj njihova odgoja i obrazovanja odnosno školski sustav i prihvaćanje školskih obveza. Pritom je igra, kao osnovna aktivnost predškolskog djeteta, osnovna aktivnost, sredstvo i metoda rada. Cilj programa je razvoj kompetencija važnih za polazak u školu: komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje, „učiti kako učiti“ te osnovne motoričke kompetencije. Predškola je prilika djetetu za stjecanje samopouzdanja koje će biti temelj daljnjem školskom učenju.

Program predškole provodi se kao integrirani program unutar 10-satnih programa za djecu koja su polaznici vrtića ili se organizira kao kraći program za djecu koja nisu polaznici vrtića. U tom slučaju program se provodi u grupi od 5 do 20 djece, nekoliko puta tjedno po 2 ili 2,5 sata. Voditelj programa je odgojitelj predškolske djece.

 

Cjelodnevni sportski program

Program se provodi u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9, u mješovitoj odgojnoj skupini za djecu od 3 do 7 godina, u kojem su sportski sadržaji sastavni dio odgojno-obrazovnog rada. Temeljni ciljevi programa su razvoj djetetove osobnosti tjelesnim izražavanjem, razvoj motoričkih vještina i prostorne orijentacije kod djece, razvoj socijalnih vještina u vršnjačkoj skupini, razvoj govorno-jezičnih vještina putem pokreta, njegovanje senzibiliteta za pokret te razvijanje navika zdravog života. U izboru poticaja u sportskom programu naglasak je na sljedećim aktivnostima: opće pripremne vježbe, vježbe uz rekvizite, pokretne igre, ovladavanje specifičnim motoričkim znanjima (kao npr. pravilima nekih sportova), igre s pravilima i natjecateljske igre, uz sudjelovanje na priredbama i svečanostima.
U sklopu programa tijekom godine surađivat će se sa sportskim klubovima iz okruženja.
Početkom i krajem pedagoške godine provest će se testiranje tjelesnih sposobnosti djece, također i korelacija rezultata s djecom iste dobi iz redovitog programa u svrhu dobivanja šire slike doprinosa programa na rast i razvoj djece.
Skupinu vode odgojiteljice s višegodišnjim iskustvom i potrebnom svjedodžbom za provođenje sportskog programa.

 

 

 

Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

Program se provodi u dvije skupine, u Velikoj Mlaki i Gradićima, u mješovitim odgojnim skupinama djece od 4 do 7 godina.

Organiziran je kao 10-satni, u kojem je engleski jezik sastavni dio odgojno-obrazovnog rada na materinjem jeziku. Drugim riječima, program se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika. Komunikacija s djecom na engleskom jeziku ostvaruje se uporabom riječi iz situacija bliskih djeci, a gramatika se usvaja kroz pjesmice, brojalice, dijaloge i igru. Na taj način dijete znanja usvaja spontano, bez napora, te strani jezik uči slično načinu na koji usvaja i materinji jezik.

Ciljevi ranog učenja engleskog jezika jesu razvijati kod djece pozitivan odnos prema učenju, poticati zanimanje za engleski jezik i kulturu, razvijati osjetljivost za drugi fonološki sustav, podržavati spremnost za komuniciranjem na engleskom jeziku i poticati pozitivnu sliku o sebi i osjećaj kompetentnosti.

U skupini rade odgojiteljice s višegodišnjim iskustvom i svjedodžbom o osposobljenosti za rad u programu ranog učenja engleskog jezika.

 

Cjelodnevni sportsko-engleski program

Poseban cjelodnevni sportsko-engleski program za djecu rane i predškolske dobi osigurava sustavno razvijanje komunikacijskih kompetencija na stranom jeziku i intenzivno razvijanje motoričkih kompetencija.
Program se provodi u mješovitoj odgojnoj skupini za djecu od 3 do 7 godina, u područnom objektu u Selnici Šćitarjevskoj.
Organiziran je kao 10-satni, u kojem je engleski jezik sastavni dio odgojno-obrazovnog rada na materinjem jeziku. Polazi se od dječje prirodne radoznalosti za komunikaciju na stranom jeziku, program se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika.

Širok spektar motoričkih sadržaja ostvaruje se primjenom oblika rada u području tjelesne i zdravstvene kulture u jutarnjim satima. Svakodnevnim tjelesnim vježbanjem utječe se na stvaranje zdravih životnih navika od najranije dobi. Sportske aktivnosti provode se u prostoru polivalentne dvorane, potpuno opremljene sportskim spravama i rekvizitima.
Sadržaji programa sportsko-engleskog programa zasnovani su na slobodi izbora i temeljeni na igri kao osnovnoj aktivnosti djeteta, a sportski i engleski sadržaji će se međusobno ispreplitati i nadopunjavati.
U skupini rade odgojiteljice s višegodišnjim iskustvom i svjedodžbom o osposobljenosti za rad u programu ranog učenja engleskog jezika i sportskom programu.

 

Cjelodnevni glazbeno-scenski program

Poseban glazbeno-scenski program organiziran je kao 10-satni program i provodi se u mješovitoj odgojnoj skupini za djecu od 3 do 7 godina u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9.

Glazbeno i scensko izražavanje područja su koja potiču cjelovit razvoj djeteta. Jedan od ciljeva Programa je poticati djecu na spontano izražavanje jedinstvenih potreba, interesa i doživljaja, što će omogućiti oslobađanje njihove kreativnosti.

Glazbeno-scenski program ima višestruke koristi za dijete: razvijanje specifičnih talenata, poticanje sposobnosti glazbene komunikacije i senzibiliteta za scensko izražavanje (pamćenje melodija i ritma, pjevanje, slušanje, sviranje i plesanje, scenski prikazi), socio-emocionalni razvoj (komunikacijske vještine – bogaćenje rječnika i tečnije izražavanje, samopoštovanje, pozitivno samovrednovanje, spontanost u nastupima, odgovornost i dr.), razvoj emocionalne inteligencije, razvoj motoričkih vještina i orijentacije u prostoru i stjecanje različitih životnih iskustava.

U skupini rade odgojiteljice s višegodišnjim iskustvom i svjedodžbom za rad u glazbeno-scenskom programu, a svojim aktivnim sudjelovanjem na brojnim nastupima s djecom i za djecu pokazuju kvalitetu potrebnu za izvođenje ovog programa.

Kvalitetna didaktika i specifična oprema potrebna za glazbeno-scenski program čini poticajno okruženje koje će se kontinuirano nadopunjavati materijalima za igranje, istraživanje, eksperimentiranje i manipuliranje.

 

Program za roditelje „Rastimo zajedno“

„Rastimo zajedno“ namijenjen je roditeljima i nastao je kao dio Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo „Prve 3 su najvažnije!“ koji je Ured UNICEF-a u Hrvatskoj započeo još 2006. godine.
Cilj programa je pružanje podrške roditeljima u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti.
U program se mogu uključiti roditelji djece do 4 godine starosti, korisnici dječjeg vrtića Lojtrica, ali i oni koji to nisu, a u jednoj grupi može biti od 12 do 16 roditelja.


Program se sastoji od 11 radionca koje se održavaju kontinuirano kroz 11 tjedana u popodnevnim satima. Na radionicama roditelji razmjenjuju ideje o načinima na koji žive svoje roditeljstvo, uče o potrebama djeteta i roditelja i načinima njihova zadovoljavanja, vježbaju komunikacijske vještine i traže zajedno odgovore na mnoga pitanja vezana uz njihovo roditeljstvo.
Program je za roditelje besplatan, organizira se u prostoru vrtića, a provode ga educirane voditeljice: pedagoginja, psihologinja, edukacijska rehabilitatorica i odgojiteljica Dječjeg vrtića Lojtrica.
O početku programa dječji vrtić će informirati roditelje putem plakata i obavijesti na mrežnoj stranici na početku svake pedagoške godine.

 

Cjelodnevni alternativni program prema koncepciji Marije Montessori

Od rujna 2017. u centralnom objektu Velika Mlaka, Smendrovićeva 9, provodimo alternativni program odgoja i obrazovanja prema koncepciji Marije Montessori. Provodi se u dvije mješovite odgojne skupine, jasličkoj za djecu od 1 do 3 godine i vrtićkoj za djecu od 3 do 7 godina.
Ovim programom želimo doprinijeti kvalitetnijem ostvarivanju prava djeteta na mogućnost izbora područja u kojem s veseljem i lakoćom uči, stvara i razvija se. Osnovni cilj Montessori pedagogije je osposobiti svako dijete da bude samostalno, emocionalno stabilno, socijalno osjetljivo i kreativno, s poznavanjem vještina koje će mu biti potrebne u budućnosti.

Prema Montessori pedagogiji dijete optimalno može razviti svoje potencijale samo u pripremljenoj okolini. Soba dnevnog boravka oblikovana je po mjeri svakog djeteta. Izgled Montessori sobe u cijelom svijetu organiziran je jednako, a pribor koji se koristi precizno je izrađen u posebnim tvornicama po Montessori standardima.

Kroz Montessori područja rada i s Montessori priborima dijete razvija svoje kompetencije i pokazuje inicijativu i poduzetnost te uči na koji način doći do novih spoznaja i informacija koje ga zanimaju i koje će mu koristiti u životu (učiti kako učiti). Ono također uviđa da radeći s priborima iz jednog područja stvara temelje za mnoge vježbe iz ostalih područja rada i kompetentno ih primjenjuje kad se pokaže potreba.

Voditeljice programa su odgojiteljice s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom rane i predškolske dobi i završenim specijaliziranim programom edukacije iz područja Montessori pedagogije koja uključuje rad s djecom s teškoćama u razvoju u organizaciji Stručno-razvojnog centra Montessori (Dječji vrtić Montessori) Zagreb.

Kraći program za potencijalno darovitu djecu

Darovitoj odnosno potencijalno darovitoj djeci predškolske dobi potrebno je, u skladu s programima javnih potreba Državnog pedagoškog standarda, osigurati provedbu posebnih programa predškolskog odgoja i naobrazbe. Stoga u Dječjem vrtiću Lojtrica od 2016. godine djeluje igraonica za potencijalno darovitu djecu.

Osnovni cilj programa je razvoj specifičnih znanja, sposobnosti, vještina i interesa djece, podržavanje odgovarajućeg stila učenja, razvoj pozitivne slike o sebi, oslobađanje kreativnosti i razvoj divergentnog, asocijativnog i funkcionalnog mišljenja. Sadržaj i bitne zadaće temeljit ćemo na razvoju i potrebama djece koja će biti uključena u program i neće biti unaprijed određeni, već ćemo se voditi suvremenim pristupom situacijskog odnosno spontanog učenja.

Program se provodi u matičnom objektu Dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9,  u jednoj skupini od 10 do 12 djece u dobi od 4 do 7 godina koja su identificirana kao potencijalno darovita. Igraonica se održava jedan puta tjedno u trajanju od 90 minuta. Nositelji programa su psihologinja Dječjeg vrtića i odgojiteljica koja je dodatno educirana za rad s darovitom djecom.

 

Drugi kraći programi

U suradnji s vanjskim suradnicima u vrtiću se organiziraju i provode rekreativni i drugi kraći programi čija realizacija ovisi o interesu korisnika vrtića.

Rekreativni programi odnose se na višednevne programe sportskih aktivnosti: škola klizanja, plivanja, koturanja.

Kraći programi provode se na lokacijama vrtića na kojima postoji interes roditelja, 1 do 2 puta tjedno u trajanju od 45 minuta.

Ponuđeni su sljedeći programi:

  • engleska igraonica,
  • tečaj ritmike, plesa i klasičnog baleta,
  • sportski program.

 

Svi programi imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.