Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće. U ovim izvanrednim okolnostima uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, postupak e-Upisa jedina je moguća opcija i optimalno rješenje upisa u dječje vrtiće. Roditeljima koji su u sustavu e-Građani, prikupljanje dokumentacije će biti znatno olakšano. Ostanite doma i putem aplikacije eupisi.gorica.hr prijavite svoje dijete u dječji vrtić.

 

Zahtjevi za upis se podnose od 11. do 22. svibnja 2020. na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici eupisi.gorica.hr

 

Zahtjev za upis može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić. Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail). Preporučujemo da prijavu vršite putem računala, a ne mobilnih telefona, na preglednicima Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

 

U slučaju da Vam je potrebna pomoć, možete se obratiti Helpdesk službi za pomoć korisnicima putem e-mail adrese: helpdesk@fleksbit.hr i telefona: 0800 26 26 radnim danom od 8 do 20 h.

 

Za informacije o dječjem vrtiću, možete se obratiti dežurnim djelatnicima na brojeve mobilnih telefona ponedjeljkom od 15 do 18 sati, a od utorka do petka od 10 do 12 sati.      

Navedeni brojevi mobilnih telefona dostupni su za pomoć roditeljima isključivo u vrijeme predaje zahtjeva za upis djece (od 11. do 22. svibnja). Izvan navedenih datuma i termina informacije se mogu dobiti putem službenih mailova koji su objavljeni na web stranicama dječjih vrtića.

 

Dječji vrtić

Mobilni telefon

Adresa elektroničke pošte

DV Lojtrica

099 2598 553 

099 4743 622

upisi@dv-lojtrica.hr

 

Na zahtjevu možete navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića.

Lokacije Dječjeg vrtića Lojtrica:

 • Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
 • Velika Mlaka, Školska 20
 • Mičevec, Savska 1
 • Gradići, Lj. Gaja 3
 • Donja Lomnica, Školska 2
 • Donja Lomnica, Školska 4

 

Prilikom odabira lokacije i programa obratite pozornost na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta!

 

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa:

 • redovitog cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja: za djecu s navršenih godinu dana do polaska u školu,
 • posebnih ili alternativnih cjelodnevnih programa: za djecu od 3 godine do polaska u školu,
 • programa predškole: obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu (odnosi se na djecu koja ne polaze dječji vrtić).

 

Uz podnošenje Zahtjeva potrebno je elektronskim putem priložiti sljedeće skenirane/fotografirane dokumente (vrijeme izdavanja dokumenata uvjetovano je jedino kod dokaza o zaposlenju roditelja):

 

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu/boravištu djeteta ili osobnu iskaznicu,
 • uvjerenja o prebivalištu/boravištu ili osobne iskaznice roditelja/skrbnika,

 

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

 

Ostala dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (nije potrebna za upis u program predškole – Malu školu):

 • dokaz o zaposlenju roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – ne starija od 2 mjeseca od datuma prijave
 • e-mail adrese na koje roditelji mogu poslati zahtjev za dostavu potvrda iz sustava mirovinskog osiguranja (potvrde o zaposlenju i potvrde o ostvarivanju prava na dječji doplatak): zagreb@mirovinsko.hr bujas@mirovinsko.hr
 • dokaz o redovitom školovanju roditelja – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
 • medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO,
 • za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
 • za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
 • dokaz o samohranosti roditelja – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
 • za dijete iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

 

Originalnu dokumentaciju te potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i kopiju iskaznice imunizacije roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

 

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima kada se za to steknu uvjeti, a prije polaska djeteta u vrtić.

 

Pristigle zahtjeve razmatra Povjerenstvo za upise, koje upisuje djecu na temelju Plana upisa, a prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

 

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis u programe predškolskog odgoja, prednost ostvaruju:

 

– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom

 

– dijete oba zaposlena roditelja                                                                         

 

– dijete samohranog zaposlenog roditelja

 

– dijete zaposlenog roditelja  iz jednoroditeljske obitelji

 

– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

 

– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece

 

– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu

 

– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju

 

– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen

 

– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen

 

– dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo  uvjete za upis, a čiji su roditelji  predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić

 

– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić

 

– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

 

 

Rezultati upisa djece u dječji vrtić Lojtrica objavit će se na mrežnoj stranici vrtića www.dv-lojtrica.hr 5. lipnja 2020.

 

Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića (odnosi se na vrtiće kojima je osnivač Grad Velika Gorica) u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

 

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2020.), a tijekom godine ukoliko postoji slobodno mjesto.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Više detalja i podataka o upisima, kao i broj slobodnih mjesta u vrtićima možete pogledati u dokumentima koji slijede:

Vrtic_Obavijest_2020

Plan upisa_2020